آلبوم عکس - بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 1 / 12
مسجد جامع روستای بق
720 * 959 (156 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 2 / 12
مسجد جامع از نمایی دیگر
720 * 540 (67 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 3 / 12
پیرنعما
720 * 540 (36 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 4 / 12
پیرنعما
720 * 540 (42 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 5 / 12
گلزار شهدا
720 * 540 (51 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 6 / 12
مزار شهید علی اکبر صداقتی در جوار مزار پدر
720 * 540 (56 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 7 / 12
گلزار شهدا نمایی داخلی
720 * 959 (100 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 8 / 12
سنگ نوشته پیرنعما
720 * 959 (99 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 9 / 12
سنگ قبر سلطان پیرنعما
720 * 540 (49 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 10 / 12
نمای داخلی تکیه روستا
720 * 540 (70 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 11 / 12
محل پخت حلیم در پاتوق
720 * 540 (121 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 12 / 12
نمای داخلی قلعهروستا
720 * 540 (67 KB) 
1 2 3 4 5