آلبوم عکس - بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 1 / 12
حمام قدیمی - درب ورودی
720 * 540 (78 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 2 / 12
حمام قدیمی قسمت رختکن
720 * 540 (61 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 3 / 12
حمام قدیمی- قسمت اصلی
720 * 540 (78 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 4 / 12
حمام قدیمی- راه پله ها
720 * 959 (105 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 5 / 12
حمام جدید
720 * 540 (41 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 6 / 12
منزل مرحوم حاج قربان عموئی
720 * 540 (55 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 7 / 12
نمای داخلی منزل حاج قربان عموئی
720 * 540 (106 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 8 / 12
مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
720 * 540 (68 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 9 / 12
پاطوق۱
640 * 480 (65 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 10 / 12
پاطوق۲
640 * 480 (81 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 11 / 12
پاطوق-محل پخت حلیم
640 * 480 (108 KB) 
بناهای تاریخی و مذهبی
بناهای تاریخی و مذهبی: عکس شماره 12 / 12
زینبیه
640 * 480 (57 KB) 
1 2 3 4 5